Rina Ellis
Image courtesy of Viv Thomas

Rina Ellis